آدرس:
تهران -خيابان شريعتي -  نرسيده به سه راه طالقاني - کوچه نقدي- مجتمع رازی-
 پلاک 27 - واحد2
تلفن :4-77510463  و 77516466
فکس:77622043
آدرس الکترونيکي:
info@kassaco.com
آدرس الکترونيکي بخش فروش : sale@kassaco.com

  Address:
     #27,Naghdi Alley , Shariati St.
     Tehran 15637 I.R.IRAN

     Tel : +9821 77510463 -4
     Fax : +9821 77622043

      Email :
info@kassaco.com , sale@kassaco.com