لیست دیواره های نصب شده توسط شرکت کسا

ردیف محل نصب متراژ (مترمربع) جنس نوع كاربرد تاريخ نصب
1   مشهد 72 آجري آموزشی و مسابقه ای 1373
2   تهران- شهيد شيرودي (فرانسوي) 72 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1377
3   اراك- بانوان (تربيت بدني) 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1377
4   رشت 42 چوبی بلدرینگ 1377
5   تهران- دانشگاه علوم پزشكي 24 فایبرگلاس بلدرینگ 1378
6   نقده 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
7   همدان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
8   نهاوند- سالن عليمراديان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
9   شيروان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
10   تبريز 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
11   مشهد 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
12   اصفهان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
13   ايلام 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
14   گرگان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
15   خرم آباد 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
16   ساري 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
17   كرج 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
18   زنجان 70 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
19   دامغان 83 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
20   زاهدان- بانوان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
21   شيراز 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
22   قزوين 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
23  كرمانشاه 70 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
24   رشت  60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1378
25   اهواز 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
26   تهران- ورزشگاه شهيد قيانوري 60 فایبرگلاس آموزشي و مسابقه اي 1378
27   تهران- ورزشگاه بعثت بانوان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
28   تهران- دانشگاه پليس 75 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
29   تهران- هما (فرودگاه) 54 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
30   اروميه 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
31   بندرعباس 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
32   يزد 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
33   بوشهر 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
34   ياسوج 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
35   سمنان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
36   زاهدان- آقايان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
37   قم 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
38   سنندج 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
39   كرمان 70 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
40 شهركرد 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1379
41   تهران- دانشگاه افسري امام علي (ع) 150 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1380
42   گرگان (تراورس سنگي) 40 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1380
43   زنجان 116 فایبرگلاس دیواره سومین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی جوانان آسیا 1381
44   تهران- هلال احمر (توانبخشي) 50 فایبرگلاس پیست مصنوعی معلولین (بانوان) 1381
45   تهران- هلال احمر (توانبخشي) 70 فایبرگلاس پیست مصنوعی معلولین (آقایان) 1381
46   اراك- كارخانه آلومينيم سازي 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1381
47   اهواز- صنعت نفت (مناطق نفت خيز) 90 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1381
48   كاشان-(گروه كوهنوردي بانوان  كركس) 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
49   تهران-هلال احمرورامين 35 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
50   تهران-هلال احمرشهريار 35 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
51   تهران- اردوگاه شهيد باهنر 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
52   تهران- نيروي هوايي سپاه 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
53    اردبيل 30 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
54    اردبيل 30 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
55   نمین  24 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
56   گرمی 24 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
57   نیر 24 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
58   پارس آباد 24 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
59   خلخال 24 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
60   مشکین شهر 36 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
61   بیله سوار 24 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
62   خرم آباد  60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
63   هلال احمركرج 35 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
64   مرند 72 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
65   اليگودرز 24 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
66   تهران- صنعت نفت  90 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
67   تهران- شيرپلا 40 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
68   نهاوند-آموزش وپرورش 40 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
69   سيرجان 40 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
70   باشگاه پاس-اكباتان-تهران 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1382
71   دامغان 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
72   اراك- دانشگاه آزاد 152 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
73   بروجرد 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
74   سقز 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
75   نيشابور 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
76   ساوجبلاغ 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
77   مهاباد 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
78   آمل 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
79   بيرجند 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
80   پلور 100 فایبرگلاس- چوب آموزشی و مسابقه ای 1383
81   صنايع هواپيمايي 60 فایبرگلاس بلدرینگ 1383
82   ری- آموزش وپرورش 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
83   اراك تربيت بدني 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
84   لواسان- گلندوك 72 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
85   آبادان - صنعت نفت 72 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
86   سپيدان 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
87   سراب 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
88   مراغه 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1383
89   صنايع هواپيمايي 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
90   رشت 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
91   زرقان 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
92   ملاير 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
93   بجنورد 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
94   بابل 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
95   كنگاور 42 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
96   چهاردانگه-شهرداري  60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
97   كرمان 195 کامپوزیت مسابقه آسيايي 1384
98   شاهرود 60 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
99   جزيره خارك  72 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1384
100   بستان آباد 70 فایبرگلاس-کامپوزیت سرعت - سرطناب- آموزشی 1385
101   ماكو 70 فایبرگلاس-کامپوزیت سرعت - سرطناب- آموزشی 1385
102   نیشابور 70 فایبرگلاس-کامپوزیت سرعت - سرطناب- آموزشی 1385
103   بيرجند 42 فایبرگلاس-کامپوزیت سرعت - سرطناب- آموزشی 1385
104   گنبد 70 فایبرگلاس-کامپوزیت سرعت - سرطناب- آموزشی 1385
105   پلور 130 کامپوزیت بولدرينگ جديد 1385
106   تهران- ديهيم 36 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
107   سمنان 357 فایبرگلاس-کامپوزیت آموزشی و مسابقه ای 1385
108   اراک- دانشگاه دولتی 81 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
109   قزوین 30 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
110   تهران-دانشگاه افسری امام حسین (ع) 90 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
111   اراک-دانشگاه دولتی 18 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
112   سنندج 63 فایبرگلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
113   تهران- پارک رازی 15 فایبرگلاس بلدرینگ 1385
114   قائن 90 کامپوزیت آموزشی و مسابقه ای 1385
115   بیرجند 30 کامپوزیت آموزشی و مسابقه ای 1385
116   مرودشت- آموزش پرورش 69 فایبر گلاس  -کامپوزیت آموزشی و مسابقه ای 1385
117   امیدیه -نفت گاز آقاجاری-آقایان  90 فایبر گلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
118   امیدیه- نفت گاز آقاجاری-  خانمها  60 فایبر کلاس آموزشی و مسابقه ای 1385
119   تهران- آموزش پرورش (سالن نسیبه)  72 فایبر گلاس – کامپوزیت  آموزشی و مسابقه ای 1386
120   تهران- صدا وسیما  120 فایبر گلاس آموزشی و مسابقه ای 1386
121   امیدیه -نفت گاز آغاجاری- آقایان  108 کامپوزیت سرعت -بلدرینگ 1386
122   امیدیه -نفت گاز آغاجاری- خانمها  86 کامپوزیت سرعت -بلدرینگ 1386
123   میانه  72 فایبر گلاس آموزشی- مسابقه ای 1386
124   بندر انزلی 90 فایبر گلاس0 آموزشی- مسابقه ای 1386
125    گرمسار 69 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1386
126    ورامین 69 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1386
127    بم 69 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1386
128   همدان (سه دستگاه) 164 فایبر گلاس – کامپوزیت-چوبی آموزشی- مسابقه ای 1386
129   تهران (آموزش وپرورش) 70 چوبی آموزشی- مسابقه ای 1387
130   کردستان 138 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
131   هشتگرد 72 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
132   آتش نشانی ساری 77 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
133   سمنان- هلال احمر 100 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
134   بوشهر 30 کامپوزیت سرعت 1387
135   کرمان- دیواره پارکی مخصوص کودکان 25 فایبرگلاس تفریحی 1387
136   مسجد سلیمان – سرعت آقایان 60 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
137   مسجد سلیمان – سرعت خانمها 60 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
138   مسجد سلیمان- سرطناب آقایان 100 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
139   مسجد سلیمان- سرطناب خانمها 93 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
140   مسجد سلیمان- بولدرینگ آقایان 47 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
141   مسجد سلیمان- بولدرینگ خانمها 47 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
142   کرمان- سرعت 90 کامپوزیت مسابقه ای استاندارد 1387
143   شهرداری رشت – پارک شهر 60 فایبر گلاس آموزشی- مسابقه ای 1387
144   ارومیه- سپاه پاسداران 253 فایبر گلاس – کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1387
145   آتش نشانی تهران (آوا ) 90 فایبر گلاس آموزشی- مسابقه ای 1387
146   تربیت بدنی استان همدان- سرعت 90 کامپوزیت مسابقه ای استاندارد 1387
147   امیدیه- سرعت 90 کامپوزیت مسابقه ای استاندارد 1387
148   امیدیه- بولدرینگ 60 چوب آموزشی- مسابقه ای 1387
149  تهران- نمایشگاه شهر ورزشی شهروند ورزشی 18 کامپوزیت تمرینی 1388
150   جیرفت 100 چوب آموزشی- مسابقه ای 1388
151    کهنوج 100 چوب آموزشی- مسابقه ای 1388
152   تهران- مجموعه شیرودی- سرعت 63 فایبرگلاس مسابقه ای استاندارد 1388
153  زنجان- تربیت بدنی 100 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1388
154  نوشهر- تربیت بدنی 100 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1388
155  تبریز- شهرداری 108 فایبرگلاس مسابقه ای استاندارد 1388
156  اصفهان- دانشکده علوم پزشکی 48 کامپوزیت تمرینی 1389
157   باجگیران- ترکمنستان 72 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1389
158   فارسان- اداره کار 60 کامپوزیت کامپوزیت 1389
159  بروجن- اداره کار 60 کامپوزیت کامپوزیت 1389
160  شهرکرد- اداره کار 60 کامپوزیت کامپوزیت 1389
161   نظرآباد- خانه کوهنورد 80 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1389
162   دانشکده علوم فنون فارابی 126 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1389
163   نفت اهواز 250 کامپوزیت و چوب آموزشی- مسابقه ای 1389
164   دانشگاه آزاد رودهن 125 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1389
165   تربیت بدنی اهواز(سرعت وسرطناب) 112 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1389
166   آموزش و پرورش کرمان (سرعت) 90 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1389
167   کرمان استخر اشکان 95 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1389
168   شیراز هتل شیراز 60 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1389
169   شهرداری بوشهر 24 فایبرگلاس آموزشی- پارکی 1389
170   دانشگاه آزاد رودهن(بولدرینگ) 40 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1389
171   بندرعباس( ناجا) 60 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1389
172   خرم شاد دیواره استخر 50 کامپوزیت آموزشی 1390
173   آموزش و پرورش مارلیک کرج 120 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1390
174   ملایر-شهرداری ملایر 130 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1390
175   یاسوج (سی سخت) 220 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1390
176   بسیج ورزش (جزیره فارور) 80 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1390
177   بوستان فدک تجریش 120 چوب آموزشی- مسابقه ای 1390
178   هلال احمر لرستان 130 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1390
179   هلال احمر شهریار 76 فایبرگلاس آموزشی- مسابقه ای 1390
180   شهرستان فشم 150 فایبرگلاس  مسابقه ای 1390
181   شهرستان طالقان 100 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1391
182   آتش نشانی تهران 90 فایبرگلاس  مسابقه ای - سرعت 1391
183   محمدیه قزوین 90 فایبرگلاس  مسابقه ای - سرعت 1391
184   بانه 150 کامپوزیت آموزشی- مسابقه ای 1391
185   ونداربن 400 چوب آموزشی- مسابقه ای 1391