دیواره های داینو :

مسابقات سنگنوردی در هر بخش دارای قوانین مخصوص می باشد و قبل از شروع تمرین یا مسابقات نفرات مخصوص (طراحان مسیر) مسیرهایی با استفاده از گیره های مختلف از نظر شکل و اندازه به روی دیواره و با درجه سختی مختلف جهت هر گروه طراحی می نمایند.