سيميلاتور(ابزار بدنسازي سنگنوردي) :

وسیله ای است که سنگنوردان از آن به عنوان بارفیکس استفاده می کنند، البته بسیار پیشرفته تر از بارفیکس های ورزشی می باشد، این وسیله دارای سوراخ های متفاوتی در زوایای مختلف می باشد که سنگنوردان از آنها برای افزایش قدرت انگشتان، مچ، ساعد و بازو ها استفاده می کنند، و نیز محیط دیواره های مصنوعی و طبیعی را نیز برای سنگنوردان مهیا می کند.


طرح ميمون


طرح بلند